המדריך להסכם התקשרות (הסכם עבודה) עם קבלן השיפוצים

כבעלי עסקים (ולעתים אף כפרטיים) אנחנו לעתים נאלצים לתפקד כמנהלי פרוייקט בנייה (שיפוץ מבנה, הקמת עסק במבנה חדש וכו’), כאשר אין לנו כל נסיון ו/או ידע בתחום ועל כן פעמים רבות נגרם נזק כספי רב אשר ניתן היה למנוע מראש. הסכם עבודה עם קבלן מגדיר את הזכויות והחובות המשפטיות והמסחריות של ההתקשרות בין הלקוח הפרטי […]

הקמת חברה – רשם החברות

מעוניינים להקים חברה אך לא מכירים את השלבים הנדרשים במסגרת התהליך? במאמר שלפניכם ריכזנו את עיקרי הדברים שחשוב לדעת. מה המשמעות המשפטית של חברה? חברה היא אחד מסוגי התאגידים השכיחים בישראל. מדובר בתאגיד הנחשב בעיני החוק לאישיות משפטית נפרדת, כלומר בשונה מעסק עצמאי או שותפות, חברה היא בעלת יכולת לחוב בחובות בנפרד מבעליה, יכולה לתבוע […]

הסכם עבודה-כללים חשובים

הסכם עבודה הינו המסמך הראשוני והעיקרי אשר חל על מערכת יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. הסכם העסקה טוב הינו חוזה אשר מגדיר בצורה ברורה, מפורטת ומדוייקת את תנאי העסקתו של העובד. ככל שסעיפי ההסכם מפורטים וברורים יותר, כך ניתן יותר למנוע סכסוכים ומחלוקות מיותרות בעניין זה. החוק אינו מחייב את המעסיק לערוך ולהחתים את העובד על […]

עבודה בשחור – קבלת כסף בשחור, האם כדאי?!

בישראל קיימת תופעה נפוצה של העסקת עובדים ב”שחור” (ללא דיווח לרשויות המס), וזאת על אף המודעות הציבורית הקיימת בעניין כנגד התופעה. ידוע וברור הוא, כי בישראל (ולא רק בישראל), חלק לא מבוטל מהפעילות הכלכלית אינה מדווחת לרשות המסים. על פי אומדנים של רשות המסים, כ- 20% מהפעילות במשק אינה מדווחת ומדובר באובדן גביית מיסים של […]

זכויות העובדים בעת חילופי מעסיקים

במציאות החדשה של עולם העסקים, מתרחשים מדי יום שינויים במבנה העסק או החברה, בין אם מדובר בעסקים גדולים ובין אם בעסקים קטנים, בין היתר, מכירה ורכישה של עסקים, מיזוגים וכיוצ”ב. לתהליכים אלו יש השפעה ישירה גם על העובדים של העסק או החברה, ועל כן חשוב להקפיד ולהגן על זכויות העובדים שמעסיקיהם התחלפו מכל סיבה שהיא. […]

שכיר או קבלן עצמאי (פרילנסר) – מה ההבדלים ?

קבלן עצמאי (פרילנסר) או שכיר ? המעסיק ביצע התקשרות עם עובדים המועסקים על ידו באמצעות חשבוניות בסטאטוס של קבלן עצמאי (פרילנסר). נשאלת השאלה – באילו תנאים יכיר בית הדין לעבודה בעובדים אלה כשכירים ? מאמר זה נועד לסייע לבעל עסק בטרם קבלת החלטה האם להעסיק עובדים בססטוס של שכירים או בסטטוס של קבלנים עצמאים. בהתקיים […]

חובת עריכת שימוע – איך להמנע מתביעות בגין אי שימוע כדין ?

הליך שימוע הוא הליך “מעין שיפוטי”, שבו קיימת לעובד הזכות להשמיע טענותיו בפני נציגים מטעם המעסיק,  שתפקידם להמליץ או לקבוע, על פי העניין, בענין המשך העסקת העובד. עם זאת, הליך שימוע איננו הליך משפטי, היינו אין מדובר ב”במה להתנצחות” בין העובד למעביד.  מטרת ההליך היא לאפשר לעובד להתייחס ולהשמיע טיעוניו וטענותיו כנגד הצעדים שבדעת המעביד […]

מהם תנאי העבודה אשר יש לציין במסמך “ההודעה לעובד”?

• זהות המעסיק וזהות העובד.• תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעסיק.• תיאור עיקרי התפקיד.• ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד.• סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על […]

אי הנפקת תלוש שכר כדין = קנס של אלפי ועשרות אלפי ש”ח

מעסיק מחוייב למסור לעובדיו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם, עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם את השכר.מעסיק שלא מוסר תלוש, או מוסר תלוש שאינו כולל את כל הפרטים המצויינים בחוק, עובר עבירה פלילית !אי מתן תלושים או מתן תלושים לא מפורטים עשויים לזכות את העובד בפיצויים לדוגמא (ללא הוכחת נזק) […]

“הודעה לעובד” או “הסכם עבודה”. חובה ולא רשות !!

סעיף 1 ל”חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס”ב-2002” (https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm), קובע כי מעסיק ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, (ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי”ג-1953 (להלן – נער) – לא יאוחר משבעה ימים), הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד […]