מדריך חינם- 10 כללים לפתיחת עסק/חברה

כלל 1:  תכנית עסקית ובדיקת היתכנות עסקית ומשפטית של העסק

 • חשוב לפנות ליועץ עיסקי/אסטרטגי לבניית תכנית עסקית, לפיה קיים מודל פעולה ל- 3/5 שנים.
 • לערוך דו”חות צפי הכנסות, הוצאות, שכר עובדים, עלויות שוטפות, סחורה, קהל יעד וכיוצ”ב.
 • לבדוק את חוקיות המיזם ברשויות והגופים הרלבנטים.

 

כלל 2:  רישוי עסקים

 • לבצע בדיקה באם נדרש לקבל רישיון עסק לפעילות העסק.
 • באם אכן נדרש רישיון עסק, הרי שיש לדעת מהם התנאים הנדרשים ולפעול לפיהם.
 • התנאים לקבלת רישיון העסק הינם הכרחיים לקיום העסק, ופעמים רבות, עקב אי בדיקה מקדמית, עסקים רבים נסגרים או נגרמים להם הוצאות ועלויות רבות ומיותרות. דוגמא לכך הינה קיום העסק במושכר שאינו מתאים להוראות רישיון העסק (שטח קטן, אין מחסן, אין מטבח, מיקום הנכס, פתחי איוורור וכיוצ”ב).

 

כלל 3:  מימון העסק

 • קבלת החלטות ובדיקות בענין מימון פעילות העסק (הון עצמי, הלוואות וכו’).

 

כלל 4:  ביטוח

 • יש לבצע בדיקות לענין הביטוחים הנדרשים לפעילות העסק ולפנות לסוכן ביטוח הבקיא בתחום פעילות המיזם (לדוג’- אחריות מקצועית, חבות מעבידים, ביטוח צד ג’, תכולה ).

 

כלל 5:  הסכם שכירות

 • לבצע בדיקה (משפטית ותכנונית) באם המושכר תואם לדרישות קיום ופעילות העסק.

 

 • באם נדרש רישיון עסק, הרי שיש לדעת מהם התנאים הנדרשים ולפעול לפיהם. תנאים אלה הם הכרחיים לקיום העסק, ופעמים רבות, עקב אי בדיקה מקדמית, עסקים רבים נסגרים או נגרמים להם הוצאות ועלויות רבות ומיותרות. (ולדוג’ – התקנת ספרינקלרים מותאמים למטרת העסק)

 

 • יש לבדוק שאכן התב”ע של המושכר תואמת למטרות ולייעוד של העסק. במידה שהתב”ע המסחריתאינה תואמת את מטרת העסק, הרי שלא יהיה ניתן להפעיל את העסק במקום האמור או שהעירייה תדרוש תשלום היטל השבחה (במקרים מסויימים ובתנאים נילווים).

 

 • יש לבצע בדיקה ולוודא כי בעל הנכס הוא הבעלים הרשום של הנכס (בלשכת רישום המקרקעין ו/או במינהל מקרקעי ישראל ו/או בחברה המשכנת).
 • חשוב לציין ולקבוע בהסכם השכירות מהו גובה תשלום דמי השכירות בכל אחת מתקופות השכירות והאם חלה הצמדה של דמי השכירות למדד. מומלץ לא להשאיר את גובה דמי השכירות בתקופות האופציה “פתוח” להסכמות הצדדים בסיום תקופת השכירות.

 

 • בהסכם שכירות של נכס עיסקי, חשוב ביותר כי המשכיר יאשר לשוכר הארכה של תקופת השכירות, היינו מתן מספר תקופות אופציות להארכת תקופת השכירות, והכל בהתאם להחלטת השוכר באם לממש. הסיבה לכך הינה המוניטין שצבר בעל העסק במושכר, וכן מאחר ולרוב ההשקעה הכספית בהקמת העסק הינה גבוהה.

 

 • על מנת להמנע ממחלוקות ו/או סכסוכים, חשוב לציין באופן ברור ומפורט מה האחריות של כל צד להסכם בענין הטיפול והאחזקה של המושכר (תיקונים, פגמים, אחזקה שוטפת וכו’), לרבות: במערכות האינסטלציה, מערכות החשמל, מערכות כיבוי אש, דוד שמש, מזגנים, תכולה וכיוצ”ב.

 

 • על השוכר לבצע בדיקות לענין הביטוחים הנדרשים לפעילות העסק ולפנות לסוכן ביטוח הבקיא בתחום פעילות העסק (לדוג- אחריות מקצועית, חבות מעבידים, ביטוח צד ג’, תכולה). עלות הביטוח לעסק מסחרי מהווה גם היא מרכיב נכבד בהוצאות ויש לבדוק אותה קודם לביצוע ההתקשרות.

 

כלל 6:  הסכמים מול לקוחות, נותני שירות/ספקים

 • מומלץ לערוך בטרם פתיחת העסק ו/או החברה, הסכם התקשרות מותאם לפעילות העסק, ובו ההוראות והתנאים בדבר ההתקשרות. חשוב לחתום על הסכם זה בטרם תחילת ההתקשרות עם מקבל השרות, וזאת על מנת למנוע מבעוד מועד מחלוקות, ובמידת הצורך, לבצע שינויים והתאמות בהסכם הבסיס.
 • לציין את הפרטים המלאים של הצדדים לעסקה (שם, תעודת זהות/ח.פ/שותפות, מען, מייל וטלפון). במקרה של חברה – יש לקבל פרוטוקול זכויות חתימה, המהווה אישור כי החתימה על ההסכם תקפה ונעשית כדין.
 • סוג השירותים: מה סוג השירות, מה מהות ההתקשרות, מועדי ביצוע ואופן ביצוע מתן השירות. חשוב להבהיר מה המוצר נשוא ההסכם, ומה החובות והמחוייבויות של המזמין ומקבל השירות.
 • תקופת ההתקשרות: הצדדים קובעים בהסכם האם תקופת ההתקשרות היא ללא הגבלה ו/או לתקופה מוגדרת מראש.
 • התמורה ותנאי התשלום: מהם המועדים אשר בהם יש לבצע את התשלום ובאיזה שלב של ביצוע העבודות/השירות נשוא ההסכם. האם התשלום הינו בכפוף לתנאי כלשהו אשר מי מהצדדים מחוייב בו (לדוג – המצאת אישורים/מסמכים, קבלת היתר, המצאת ערבות וכו’). כמו כן, יש לציין האם ניתן לסיים את ההתקשרות בטרם הושלמו העבודות נשוא ההסכם, ואם כן – באילו תנאים ומה התשלום שיבוצע במקרה דנן.
 • חשוב – יש לציין כי עבור כל עבודה נוספת שאיננה מצויינת בהסכם, יקבע תשלום בנפרד.
 • שמירה על סודיות ואי תחרות.
 • תקופת אחריות.
 • ביטול והפרת הסכם.

 

כלל 7:  הסכמי העסקה וניהול עובדים

 • יש להחתים את העובד בתחילת העבודה על הסכם עבודה ו/או הודעה בדבר תנאי העבודה לעובד בהתאם להוראות הדין.
 • תנאי העבודה, לרבות רכיבי השכר ושעות העבודה.
 • תנאים סוציאלים.
 • הסכם קיבוצי.
 • איסור/הגבלת שעות נוספות.
 • סודיות ואי תחרות.
 • שינוי תנאי העבודה ו/או הרעה בתנאי העבודה.
 • ניהול שימוע כדין.
 • הליך הודעה מוקדמת כדין.
 • בפיטורי אשה בהריון- לפעול בהתאם לחוקים המיוחדים החלים.

 

כלל 8:  קניין רוחני

 • הגנה על זכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או סודות מסחריים של העסק.
 • רישום של סימן מסחר או רישום פטנט.

 

כלל 9:  בחירת שם לעסק/החברה

 • לפני שבוחרים שם לעסק, יש לבצע בדיקה האם קיימים שמות זהים.
 • מבצעים חיפוש בגוגל ובמאגר סימני המסחר, באם נעשה שימוש בשם דומה.
 • נבצע בדיקה באם שם הדומיין פנוי.
 • חשוב לבצע את הבדיקה בטרם הפעילות של העסק, וזאת על מנת שלא לבצע הפרה של זכויות קניין של אחרים.

 

כלל 10: אישיות משפטית מתאימה

 • יש לקבל החלטה בענין האישיות המשפטית התואמת לקיום העסק (עוסק מורשה / שותפות / חברה).
 • פתיחת שותפות – על מנת להקים שותפות שנועדה לנהל עסק יש לרשום אותה אצל רשם השותפויות. עם זאת, רישום השותפות אינו תנאי לקיומה של השותפות ואי-רישומה לא ישפיע על השיקול אם השותפות קיימת או לאו.
 • פתיחת חברה –
 • על מנת להמנע ממחלוקות ו/או סכסוכים עתידיים בעניין יחסי השותפות בעסק ו/או בחברה, חשוב לפנות לייעוץ משפטי על מנת לערוך הסכם מפורט בדבר זכויות וחובות השותפים ו/או בעלי המניות וההתחייבויות ההדדיות (הסכם שותפות / הסכם מייסדים).
 • מומלץ לערוך הסכם זה עוד בטרם פתיחת השותפות או החברה.
 • הסכם שותפות ו/או הסכם מייסדים צריכים לכלול מנגנונים לשמירה על האינטרסים של כ”א מהצדדים.

 

טיפ זהב  – “בדק עסק”

בדיקה חד שנתית – אחת לשנה רצוי לוודא שההגנות המשפטיות והמסחריות מעודכנות, בעקבות השינויים שחלו בעסק/בחברה ובסביבה העסקית. במידת הנדרש, יש לבצע תיקונים ו/או שינויים בהסכמים הקיימים, על מנת להתאימם למצב הקיים.

המטרה של בדיקה זו הינה למנוע סכסוכים, מחלוקות והוצאות מיותרות במהלך הפעילות העסקית.

 

 

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

בכל שאלה נוספת – מוזמנים לשלוח הודעה או להשאיר את הפרטים ונצור עמכם קשר בהקדם.
| 050-2377155 | 03-6873770 | limor@ozery-law.co.il

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן